Zapraszam na kolejne zajęcia w ramach
Zachodniopomorskiego Technologicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

MODUŁ WBIHZ
WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT w SZCZECINIE
ul. Janickiego 29

Godzina:
10.00 – 11.00
Biochemia uzależnień
wykład
60 min
sala 3/06

CAŁA GRUPA
50 osób
dr hab. inż. Dorota Jankowiak prof. nadzw.

Istota uzależnienia. Od czego można się uzależnić? Podłoże neurobiologiczne uzależnienia. Substancje psychoaktywne, uzależnienie psychiczne i fizyczne. Diagnoza uzależnienia i potencjał uzależniający substancji psychotropowych. Mózgowy układ nagrody i kary – lokalizacja, składowe i rola biologiczna. Substancje psychoaktywne i ich oddziaływanie na układ nagrody i kary, wzmocnienie pozytywne i negatywne. Mechanizmy tolerancji i zespół odstawienia. Uzależnienie – dezorganizacja układu nagrody i kary.

WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT
ul. Janickiego 29

WARSZTATY PROWADZONE W PODGUPACH – ROTACYJNIE

11.15 – 12.00
Badanie aktywności enzymów przewodu pokarmowego in-vitro

Warsztaty
45 minut
sala 1/19
PODZIAŁ NA PODGRUPY

12 /13 osób
prof. dr hab. Wiesław Skrzypczak, dr hab. Małgorzata Ożgo, dr hab. Alicja Dratwa-Chałupnik, dr inż. Katarzyna Michałek, dr inż. Agnieszka Herosimczyk, dr
inż. Adam Lepczyński
Celem warsztatów jest ocena aktywności wybranych enzymów przewodu pokarmowego człowieka. W trakcie zajęć wykonywane będą testy biochemiczne, dzięki którym wskażemy optimum pH oraz optimum temperaturowe do przeprowadzenia trawienia przez analizowane enzymy trawienne. Ocenie poddana zostanie również aktywność enzymów wobec produktów spożywczych różnej jakości.

WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT
ul. Janickiego 29

12.15 – 13.00
Czy wiemy co jemy? Ocena pobrania wybranych substancji szkodliwych z dietą.

Warsztaty
45 minut
Sala: 0/22

PODZIAŁ NA PODGRUPY

12/13 osób
dr hab. Agnieszka Tomza-Marciniak

Celem warsztatów będzie oszacowanie wielkości pobrania wybranych substancji szkodliwych (do wyboru: metale toksyczne, pestycydy, akrylamid) z żywnością w oparciu o indywidualne dane dotyczące spożycia produktów żywnościowych oraz zawartości w nich określonych substancji szkodliwych, a następnie porównanie wyników z: dopuszczalnym dziennym pobraniem ADI i tym czasowym tolerowanym tygodniowym pobraniem PTWI (dla pierwiastków toksycznych).

WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT
ul. Janickiego 29

13.15 – 14.00

Ocena jakości jaj różnych gatunków drobiu

warsztaty
45 minut
Sala 1/19
PODZIAŁ NA PODGRUPY

12/13 osób
mgr Mateusz Bucław

W ramach warsztatów uczestnicy będą mieli możliwość określenia różnic w jakości jaj poszczególnych gatunków ptaków wykorzystywanych gospodarczo (kura, przepiórka, emu). Uczestnicy zajęć przeprowadzą ocenę morfologii (m. in. indeks kształtu jaja, względna masa skorupy, żółtka i białka) i cech fizycznych jaj (m. in. barwa oraz indeks żółtka i białka). Wykonają również analizę jakości jaj świeżych i przechowywanych w warunkach chłodniczych przez dłuższy okres czasu. Na podstawie pomiarów głębokości komory powietrznej, wysokości żółtka, gęstości białka i pH jaja, ustalą jak zmienia się wartość konsumpcyjna jaj w czasie ich przechowywania.

WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT
ul. Janickiego 29

14.15 – 15.00
Świat mleka i jego przetworów

warsztaty
45 minut
Sala 2/19
PODZIAŁ NA PODGRUPY

12/13 osób
dr inż. Małgorzata Szewczuk; dr hab. Ewa Czerniawska-Piątkowska

Zajęcia z zakresu zastosowania biotechnologii w produkcji żywności. Ocena jakości i właściwości mleka pochodzącego od różnych gatunków zwierząt. Scharakteryzowane zostaną wybrane produkty mleczarskie: mleko spożywcze, jogurt, kefir i sery. Podczas zajęć przeprowadzona zostanie również ocena organoleptyczna wybranych produktów wytworzonych z mleka przeżuwaczy.