image
KONKURS LITERACKI
.
„ OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA ”
.
Moje dzieciństwo, Mój dom, Moja szkoła,
Moja rodzina, Moja praca, Moja historia.
.
Konkurs trwa do 15 sierpnia 2015 r.
KONKURS LITERACKI
„OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA”
Moje dzieciństwo, Mój dom, Moja szkoła, Moja rodzina, Moja praca, Moja historia
Stowarzyszenie Absolwentów, Przyjaciół i Pracowników Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego „RAZEM” w Szczecinie oraz Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego
zaprasza osoby w wieku 60+, mieszkające w województwie zachodniopomorskim do wzięcia udziału w konkursie literackim pt.: „Ocalić od zapomnienia”.
Utwór literacki zgłoszony na konkurs (opowiadanie, esej, reportaż, felieton, wiersz, fragment pamiętnika, fragment dziennika …) powinien stanowić zamkniętą, spójną całość związaną z przeżyciami i wspomnieniami uczestnika Konkursu lub innej osoby w wieku 60+, której wspomnienia opisuje osoba w wieku 60+ – uczestnik Konkursu.
Regulamin konkursu i karta zgłoszenia dostępny jest na stronie www.shus.whus.pl
Szczegółowe informacje: Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego,
ul. Krakowska 71-79, 71-004 Szczecin,
tel. 91 444 33 98; 91 444 33 78
e-mail: stowarzyszenie@whus.pl
Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!
Nagrodzone i wyróżnione prace, jak również inne przedstawiające
w oryginalny sposób ciekawe wydarzenia z różnych etapów życia zostaną
wydane drukiem w publikacji.

Człowiek posiada wyjątkowy dar – pamięta, mniej lub bardziej dokładnie, mniej lub bardziej prawdziwie ale pamięta to wszystko, co zdarzyło się w jego życiu, to co ważne, dzięki czemu jest tym kim jest w całej swojej złożonej naturze, niepowtarzalności i bogactwie doświadczenia.
Rodząca się wraz z wiekiem potrzeba analizy własnego życia wiąże się z powrotem do przeszłości, do czasów dzieciństwa i młodości. Nasza pamięć przywołuje obrazy szczególnie istotnych miejsc, twarze bliskich osób, które odegrały ważną rolę w życiu uczuciowym człowieka, przypominają się nam zapachy i smaki. Powracanie myślami do czasów dzieciństwa i młodości. Przywoływanie ważnych życiowych wydarzeń nieodłącznie wiąże się ze wspomnieniem domu. Środowisko niewidzialne domu rodzinnego – wartości, tradycje, zwyczaje ale i emocje, to coś, co kształtuje człowieka i wzmacnia w dorosłym życiu. Często wspomina się też szkołę – nauczycieli i uczniów, naukę i zabawę. Życie dorosłe niesie ze sobą wspomnienia ważnych wydarzeń rodzinnych, zawodowych i społecznych. Powodem życiowej satysfakcji może być wychowywanie dzieci, edukacja, praca, działalność społeczna. Jednak, świat sprzed kilkudziesięciu lat nie jest już tym samym światem. Niektóre rzeczy zniknęły bezpowrotnie i coraz mniej osób o nich pamięta. Im bardziej i im szybciej nasz świat się zmienia, tym bardziej pamięć przeszłości dopomina się uwagi.
Musimy ocalić od zapomnienia to co ważne, tak aby kolejne pokolenia lepiej rozumiały uwarunkowania życia ludzkiego, aby potrafiły docenić społeczno -kulturowe dziedzictwo wniesione przez starsze pokolenie w życie regionu i aby wchodziły w życie bogatsze o nowe doświadczenia w poczuciu wspólnej tożsamości.
REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO – OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA

§ 1 Przepisy ogólne
1. Organizatorem konkursu literackiego „Ocalić od zapomnienia”, nazywanego dalej Konkursem, jest Stowarzyszenie Absolwentów, Przyjaciół i Pracowników Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego RAZEM w Szczecinie oraz Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego.
2. Konkurs trwa od 07 marca 2014 r. do 15 sierpnia 2015 r.
3. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
4. Organizator nie pokrywa kosztów związanych z uczestnictwem w Konkursie.
5. Przedmiotem Konkursu jest utwór literacki związany z wybranymi przez autora własnymi wspomnieniami lub wspomnieniami innych osób w wieku 60+, które autor chciałby ocalić od zapomnienia.
6. Celem Konkursu jest:
– popularyzowanie twórczości literackiej seniorów,
– eksponowanie wychowawczych walorów biografii starszego pokolenia,
– ukazanie złożoności biegu życia ludzkiego i bogactwa doświadczeń osób starszych,
– ukazanie społecznego i kulturalnego dziedzictwa wniesionego na Ziemie Zachodnie
i Północne przez pokolenie urodzone w okresie międzywojennym i powojennym.
7. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego regulaminu.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz podejmowania decyzji w sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem.
9. Konkurs jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywizacji Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020 oraz budżetu województwa zachodniopomorskiego.

§ 2 Uczestnicy
1. Uczestnikami Konkursu są osoby w wieku 60+ mieszkające na terenie województwa zachodniopomorskiego.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału organizatorzy, członkowie jury, a także członkowie ich najbliższych rodzin.
3. Uczestnik przystępując do Konkursu oświadcza, że jest autorem nadesłanego utworu literackiego.
4. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych do celów niniejszego konkursu oraz akceptacją niniejszego regulaminu.
§ Prace
1. Utwór literacki zgłoszony na Konkurs (opowiadanie, esej, reportaż, felieton, wiersz, fragment pamiętnika, fragment dziennika …) powinien stanowić zamkniętą, spójną całość związaną z przeżyciami i wspomnieniami uczestnika konkursu lub innej osoby w wieku 60+, której wspomnienia opisuje osoba w wieku 60 + – uczestnik Konkursu.
Fragmenty obszerniejszych utworów (np. powieści, sztuki teatralne) i utwory o innej niż podana tematyce nie spełniają kryteriów Konkursu.
2. Cenne będą wspomnienia dzieciństwa, dorastania i dorosłości. Ważne wydarzenia związane z życiem rodzinnym, zawodowym i społecznym. Wspomnienia związane z historią regionu, jego kulturową tożsamością.
3. Maksymalna objętość utworu zgłaszanego do Konkursu to 20 stron formatu A4, pisanych czcionką Times New Roman, rozmiar 12, odstęp 1,5 wiersza. Dopuszcza się rękopis. Rękopisy nieczytelne nie zostaną uwzględnione.
4. Prace zgłoszone nie podlegają zwrotowi.
5. W stosunku do utworów literackich organizatorzy konkursu zastrzegają sobie możliwość wykorzystania fragmentów lub całości najciekawszych prac oraz ich opublikowania w publikacji lub publikacjach.

6. Prace mogą być ilustrowane zdjęciami. Przekazanie prac konkursowych oraz zdjęć oznacza jednocześnie, że nie będą one naruszały majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich. Oznacza też, że osoba przekazująca prace konkursowe uzyskała pisemną zgodę osób, których wizerunki utrwalono.
7. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie te prace, które nie były nigdzie publikowane, ani nie brały udziału w żadnym konkursie.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac nie spełniających wymogów określonych w regulaminie.
9. Uczestnik zachowuje prawa autorskie osobiste do utworów zgłaszanych na Konkurs.
KARTA ZGŁOSZENIA
Nr ……….
(nadany przez organizatorów)

KONKURS LITERACKI
OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA

IMIĘ I NAZWISKO

ROK URODZENIA

TELEFON KONTAKTOWY/
ADRES E- MAIL

ADRES DO KORESPONDENCJI

REPREZENTOWANA ORGANIZACJA / Stowarzyszenie/ UTW

Forma utworu literackiego
Esej □ felieton □ pamiętnik □ dziennik □ opowiadanie □ reportaż □
Wiersz □ pamiętnik □ dziennik □ inna □ jaka? ………..
Temat utworu literackiego

Oświadczam, że:
Akceptuję regulamin Konkursu OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, gromadzenie ich i przekazywanie, a także wprowadzanie ich do systemów informatycznych, dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu określonych w Regulaminie Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 102, poz. 926, z późn. zm) .
Wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych Województwu Zachodniopomorskiemu oraz Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej do celów sprawozdawczych i kontroli w ramach realizowanych zadań publicznych („ZACHODNIOPOMORSKI SENIOR” – Województwo Zachodniopomorskie oraz „HUMANISTYCZNY SENIOR” – ASOS).
Zostałem/łam poinformowany/a o prawie dostępu do moich danych oraz możliwości ich poprawiania.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą mailową o przedsięwzięciach organizowanych przez Szczeciński Humanistyczny Uniwersytet Seniora oraz Wydział Humanistyczny US.
Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku przez Stowarzyszenie Absolwentów, Pracowników i Przyjaciół Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego RAZEM. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć i dokumentacji filmowej, za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu zgodnym z działaniami realizowanymi na rzecz aktywizacji społecznej osób starszych. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.
Zostałem poinformowany o miejscu przechowywania danych (adres siedziby administratora danych) – Wydział Humanistyczny, ul. Krakowska 71/79, Szczecin

……………………………………………………………………..
Data ……………………………………… Czytelny podpis