ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE TKKF KLUB,, SENIOR”
Klub ,,SENIOR” działa od maja 2011 roku jako osobne Stowarzyszenie. Jest jednak mocno wspierane przez MUTW – bo jest jego integralną całością, przecież ćwiczenia ruchowe prowadzone przez p. Dorotę w ramach Terapii Ruchowej ,to ważny element pracy ze studentami nieco wcześniej urodzonymi. 15 września br. odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze KLUBU, na którym pozytywnie podsumowano jego dotychczasową działalność.
Wytyczone zostały również przyszłe cele. Najważniejszym zadaniem według słów prezes p. Doroty Lastowskiej – Chołocińskiej jest powołanie nowego , prężnie działającego Zarządu, skupienie wokół Klubu zaangażowanych ludzi oraz dalszy rozwój w kierunku promowania zdrowego stylu życia nieodłącznie powiązanego z wszelkimi przejawami fizycznego ruchu.
Wybrane przedstawicielki: Maria Puzyniak i Maria Żygadło wzięły udział w IV Zjeździe Delegatów ZZ TKKF , który się odbył w Szczecinie 17.X.2014r. Na zjeździe, w obecności wszystkich delegatów, wysoko oceniono starania i pracę prezes p. Doroty Lastowskiej- Chołocińskiej. W uznaniu zasług, na rzecz ruchowego usprawniania osób w tzw. III wieku wręczono pamiątkową statuetkę i przekazano serdeczne podziękowania. Tekst mpp.
SKŁAD NOWEGO ZARZĄDU: prezes Dorota Lastowska – Chołocińska
Zastępca – Maria Puzyniak
Sekretarz – Jadwiga Godlewska – Bryk
Członek – Marian Chołociński
KOMISJA REWIZYJNA: Jadwiga Lipnicka – przewodnicząca
Marianna Rutkowska – członek
Maria Żygadło – członek