Komunikat  z dnia 20 lutego 2012 r.

w sprawie programu Kongresu, akredytacji i zakwaterowania.

Informujemy, że został zakończony I etap prac nad Kongresem UTW.

Ramowy program Kongresu przedstawia się następująco:

Dzień I (19 marca 2012) – Sala Kongresowa PKiN

Program Kongresu składał się będzie z części powitalnej– prezentacyjnej,  w której przedstawiciele władz i goście honorowi zaprezentują poglądy na sprawy osób starszych w Polsce, w tym rolę UTW, strategię Państwa i samorządów wobec osób starszych.

Zaproszeni zostali: Pierwsza Dama RP Anna Komorowska,  Premier Donald Tusk, Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz, Minister Jacek Michałowski Prezes PAFW Jerzy Koźmiński, Prezydent m.st.Warszawy Hanna Gronkiewicz Waltz i in.

W tej części odbędzie się też wręczenie nagród w dwóch konkursach dla UTW: UTW na rzecz społeczności Dobra praktyka UTW oraz  Wolontariusz UTW.

II część Kongresu składać się będzie z  dwóch  paneli  eksperckich

1. panel pt. Misje – wyzwania  dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku w społeczeństwie obywatelskim

mający   na celu zaprezentowanie przez ekspertów różnych dziedzin, przedstawicieli świata nauki, polityki i gospodarki oraz samych liderów UTW  różnych punktów widzenia na zadania i  wyzwania, szanse i zagrożenia dla środowiska polskich seniorów jak również  wzajemne oczekiwania.  Wezmą w nim udział: Prof. dr hab. Piotr Błędowski, Senator Mieczysław Augustyn, Minister PiPS Władysław Kosiniak – Kamysz, Poseł Michał Szczerba, Prof. Irena Lipowicz – Rzecznik Praw Obywatelskich, Prezes LUTW Małgorzata Stanowska , Wiesława Borczyk prezes Ogólnopolskiej Federacji St.UTW.

2.panel: pt. Innowacyjne formy współpracy, dobre praktyki, strategia działania

prezentujący wzorcowe rozwiązania, dobre praktyki  współdziałania z UTW, propozycje współpracy i strategii dla UTW  w obszarach i kontaktach:  UTW  – Samorządy terytorialne – Uczelnie  –  Pracodawcy/ Biznes – Unia Europejska.

Zaproszeni zostali : Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, Prof. dr hab. Włodzimierz Kurnik Rektor Politechniki Warszawskiej, Przedstawiciel pracodawców, Przewodnicząca Komisji Rozwoju Regionalnego UE prof. Danuta Hübner, Krystyna Lewkowicz –Ogólnopolskie Porozumienie UTW .

II dzień Kongresu 20.03.2012 w Galerii Porczyńskich Plac Bankowy 1/3/5, w godz. 10.00-15.00, przeznaczony jest tylko dla liderów UTW i zaproszonych gości i panelistów.

W programie panele dyskusyjne będące rozwinięciem najważniejszych wątków wystąpień gości honorowych, panel eksperckich z pierwszego dnia Kongresu, prezentacji dorobku Uniwersytetów Trzeciego Wieku.  

Zaproszeni paneliści: Senator Mieczysław Augustyn, podsekretarz  Stanu Czesława Ostrowska, przedstawiciele TITę, przedstawiciele pracodawców, biznesu, wyższych uczelni oraz liderzy UTW.

2.

Akredytacja i zakwaterowanie

Informujemy, że podstawowa lista akredytacji na Kongres UTW 2012 została zamknięta 19.02.2012 r.

Zgłoszenia wpływające po tym terminie będą umieszczane na liście rezerwowej.

Po zakończeniu akredytacji  osób z listy podstawowej, przystąpimy do akredytacji osób z listy rezerwowej (w miarę wolnych miejsc, w kolejności zgłoszeń).

Podstawowa lista osób akredytowanych została opublikowana na stronachhttp://rokutw.socjum.pl WWW.porozumienieutw.com.pl .

Wdzięczni będziemy za zamieszczenie niniejszego Komunikatu i Listy na swoich stronach internetowych.

Lista zawiera następujące informacje: nazwa UTW/instytucji, adres  imię i nazwisko osoby reprezentującej, rezerwacja hotelu (tak „+”, nie „-”), rezerwacja z 18/19, rezerwacja z 19/20, liczba zgłoszonych osób dodatkowych.

Przed  przystąpieniem  do rozdziału pokoi hotelowych dla uczestników Kongresu UTW 2012 oraz rozsyłania zaproszeń, przypominamy ponowniezasady uczestnictwa w Kongresie:

1.

Tylko jedna osoba może reprezentować dany UTW i ta osoba uczestniczy w obradach Kongresu w dn. 19 marca (Sala Kongresowa), w uroczystej kolacji  19 marca, w dyskusjach panelowych 20 marca (Galeria Porczyńskich) oraz ma zapewniony nocleg w hotelu z 19/20 marca (w pokoju 2 lub 3 osobowym). Koszty uczestnictwa oraz hotelu pokrywają organizatorzy.

2.

Wszystkie pozostałe osoby zgłoszone przez Państwa uczestniczą tylko wobradach Kongresu w dn. 19 marca (Sala Kongresowa). Udział jest nieodpłatny.

3.

Dla UTW z Warszawy i okolic nie zapewniamy miejsca w hotelu („-” w poz. „Hotel” na liście).

4.

Organizacje niemające charakteru uniwersytetu trzeciego wieku, które zgłosiły swój udział w Kongresie, uczestniczą w Kongresie nieodpłatnie,natomiast we własnym zakresie pokrywają koszty ewentualnego noclegu i wyżywienia i dojazdu.

5.

Osoby, które zgłosiły potrzebę dodatkowej rezerwacji hotelu z 18/19pokrywają koszty tego noclegu.

Bardzo prosimy o zweryfikowanie na liście akredytacji następujących danych:

1.

Imię i nazwisko osoby reprezentującej UTW/ organizację

2.

Liczbę zarezerwowanych noclegów

3.

Liczbę osób dodatkowych (czyli osób uczestniczących tylko w pierwszym dniu Kongresu). Dla tych osób nie rezerwowaliśmy noclegów.

Uwaga

Istnieje możliwość zarezerwowania za naszym pośrednictwem noclegu (w pokojach 2 lub 3 osobowych) dla  osób dodatkowych ( na Państwa koszt) z 19/20 marca oraz z 18/19 (w niewielkiej liczbie). Jeśli do tej pory nie załatwiliście tego Państwo we własnym zakresie, to proszę przysłać mailem ile osób oraz podać ich imiona i nazwiska.

Orientacyjne ceny noclegu nie przekraczają 215 zł za pokój 3 osobowy (ze śniadaniem). tj. ok. 70 zł za nocleg od osoby. Dokładne koszty noclegu inumer rachunku, na który należy wpłacić należność przekażemy, po otrzymaniu od Państwa zgłoszenia i przydzieleniu pokoi hotelowych (ceny są zróżnicowane, zależne od hotelu).

Bardzo prosimy o zastosowanie się do przedstawionych informacji, co  ułatwi  organizację zakwaterowania i zminimalizuje jego koszty.

Wszelkie uwagi i ewentualne korekty dotyczące listy akredytacji oraz zapotrzebowania na rezerwację noclegów proszę przesyłać mailem na adres sam.utwsgh@gmail.com

W imieniu Komitetu Organizacyjnego

Kongresu UTW

Z pozdrowieniami

Krystyna Lewkowicz