KONGRES W WARSZAWIE  19.III.2012r

Na warszawski Kongres, który zainaugurował centralne obchody Roku UTW, dzięki uprzejmości p. E. Korbana – prezesa UTW z Gorzowa –wspólnym autokarem do stolicy pojechali przedstawiciele gorzowskiego uniwersytetu oraz przedstawicielki Zarządu Myśliborskiego UTW  prezes p. Bożena Wierucka i członkinie panie: Krystyna Matuszak, Dorota Lastowska – Chołocińska i Maria Prymakowska – Paluch.

W sumie, na Sali Kongresowej, w dniu 19 marca, gościło około 3 tys. osób. Organizatorzy nie do końca przemyśleli jeden z ważniejszych elementów, który dotyczył bezpiecznego i bezkolizyjnego  wejścia na teren miejsca obrad,  nieco mniej sprawnej tzw. starszej młodzieży. W związku z tym, że gościem Kongresu była p. prezydentowa Anna Komorowska, która objęła honorowy patronat nad obchodami, premier Donald Tusk oraz 4 ministrów ważnych resortów, wejście do Pałacu Kultury i Nauki było prawdziwym koszmarem ponoć, w co trudno uwierzyć, ze względu  na zachowanie standardów ochrony VIP – ów.

W obradach brali także udział liczni przedstawiciele organów samorządu terytorialnego z całej Polski, przedstawiciele organizacji społecznych oraz grono naukowców i sympatyków UTW.

Debaty, przemówienia, panele trwające od godz. 11.00 do 17.15, z dwiema krótkimi przerwami na kawę i ciasteczko, można generalnie sprowadzić do 4 grup tematycznych:

1.Podziw dla szerokiego ruchu społecznego jakim jest prężna działalność UTW.

2. Zmiana postrzegania osób starszych przez resztę społeczeństwa.

3. Pochylenie się nad potrzebami osób starszych, nie tylko tymi dotyczącymi utrzymania zdrowia i opieki geriatrycznej.

4.Wypracowanie strategii działania i pomoc w bieżącej jej realizacji poprzez m.in. znalezienie środków finansowych umożliwiających w miarę spokojną działalność UTW.

Kongres był potrzebny. Uświadomił najwyższym władzom jaka siła drzemie w uniwersyteckiej braci, pokazał społeczną pracę tysięcy wolontariuszy poświęcających swój czas, energię, doświadczenie, umiejętności dla dobra i rozwoju innych seniorów, wykrzyczał, że oczekuje wsparcia i KONKRETNYCH DZIAŁAŃ skierowanych szczególnie na starszą młodzież. Spotkanie w jednym miejscu, o jednym czasie tylu zdeterminowanych, mądrych, doświadczonych ludzi aktywnie działających w strukturach UTW oraz wpływowych osobistości ze świata polityki i nauki zaowocowało powołaniem  GRUPY INICJATYWNEJ, której główną, szerokorozumianą misją jest decyzja, że UTW został partnerem w kreowaniu polityki senioralnej Państwa. Nie będą to tylko puste słowa. W ślad za tym idą wytyczone już wskazania.

– utworzenie interdyscyplinarnego zespołu składającego się z przedstawicieli Parlamentu, Rządu, środowisk UTW i organizacji pozarządowych, samorządu terytorialnego, świata nauki i biznesu,

– przygotowanie kompleksowej diagnozy szans i zagrożeń dla środowiska senioralnego,

– zdiagnozowanie barier postępu i innowacyjności organizacji senioralnych,

– sformułowanie długoterminowej strategii działania dla UTW zorientowanej na realizację przyjętej misji,

– opracowanie katalogu dobrych praktyk sprzyjających realizacji misji i strategii działania, w tym także we współpracy ze sferą biznesu,

– stworzenie systemu przepływu informacji między środowiskami seniorów i Rządem,

– opracowanie projektu PAKTU NA RZECZ SENIORÓW,

– przeprowadzenie kampanii informacyjnej i konsultacji społecznych w zakresie wypracowanych postulatów, kierunków działań i strategii,

– przedłożenie projektu PAKTU parlamentarzystom i Rządowi z wnioskiem o podjęcie procedury ustawodawczej,

– opracowanie i wdrożenie metod monitorowania realizacji PAKTU i upublicznienia raportów obrazujących jego realizację.

NINIEJSZY APEL STANOWI PODSUMOWANIE OBRAD KONGRESU UTW I PUNKT WYJŚCIA DO DALSZYCH PRAC NAD MISJĄ I DŁUGOTERMINOWĄ STRATEGIĄ DLA UTW.      mpp